EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามตรวจสอบการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 4

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้าง ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Zoom cloud meeting ณ ห้อง แตรทอง 1 อาคารศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัด

             ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ โดยมีนายสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธานการประชุม ผู้รับจ้างควบคุม งานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ที่ปรึกษา ติดตามตรวจสอบงานสัณฐานวิทยา และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) สาระสําคัญในการ นําเสนอครั้งนี้ ประกอบด้วย การแจ้งความคืบหน้าคณะทํางานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ความคืบหน้า กิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA ระยะก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ส่วนที่ 1-4) และผลการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 การสํารวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจําลองของโครงการฯ