Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือ แหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการประชุม ผ่านระบบ Microsoft team โดยมี นายสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้ติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) วาระสำคัญ ประกอบด้วย เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 ม่ีนาคม 2566 การปรับปรุงคลองบางละมุง ความคืบหน้าการขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงวิธีถมทะเลต่อหน่วยงานอนุญาต การติดตั้งม่านกันตะกอน รายงานผลการดำเนิน การตามมาตรการ EHIA ระยะก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ การรับเรื่องร้องเรียน และความคืบหน้า คณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ จากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยคณะกรรมการฯได้กำชับให้ ผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล) ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง