EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 คณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีการประชุม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ Microsoft team โดยมี นายสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) ผู้รับจ้างติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนที่ 1 (ส่วนงานก่อสร้างงาน ทางทะเล) วาระสำคัญ ประกอบด้วย เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ความคืบหน้าการขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงวิธีถมทะเลต่อหน่วยงานอนุญาต การตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย บริเวณบ่อตะกอนชั่วคราวฯ การปรับปรุงคลองบางละมุง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ EHIA ระยะก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการรับเรื่องร้องเรียน และความคืบหน้าคณะทำงานพิจารณา ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ จากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการฯได้ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่และกิจกรรมก่อสร้างฯและการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้างของโครงการฯ